Komisjonid

8.11.17

Volikogu moodustab ajutisi ja alatisi komisjone ning kinnitab vajadusel nende põhimäärused. Komisjon moodustatakse ja selle koosseis kinnitatakse volikogu otsusega. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast poolthäälte enamusega. Komisjoni liikmete arv määratakse ja komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul avalikul hääletamisel. Komisjoni liikmeid võib valida esimehe ettepanekul ka linnaelanike hulgast. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni liikmeteks võivad olla ainult volikogu liikmed.

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda peale komisjoni liikmete ka komisjoni mittekuuluvad volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku toimumisaeg, osavõtjad ja kutsutud külalised, koosoleku päevakord, komisjoni otsused ning komisjoni liikmete eriarvamused. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälte enamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.

Valga Vallavolikogu töö korraldamiseks moodustati kuus alatist komisjoni:

 • Arengu- ja majanduskomisjon
  Esimees Ilmar Tõlner
  Lliikmed: Mart Vanags, Hans Heinjärv, Alari Mägi ja Karina Demutskaja
 • Rahanduskomisjon
  Esimees Vilju Arna
  Liikmed: Leida Pettai, Ruth Jürgens, Valentina Melehhova ja Ivar Unt
 • Sotsiaalkomisjon
  Esimees Külli Laugesaar
  Liikmed: Feliks Rõivassepp, Gleb Sljusartšuk, Hille Volberg, Kätlyn Podiradt ja Teresa Sale
 • Kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon
  Esimees Ester Karuse
  Lliikmed: Meelis Kivi, Arne Nõmmik, Ene Kaas ja Ülle Juht
 • Hariduskomisjon
  Esimees Lauri Drubinš
  Liikmed: Maila Rajamets, Igor Jallai, Julia Belova ja Siiri Reiljan
 • Korrakaitsekomisjon
  Esimees Marek Käis
  Liikmed: Kalev Luts, Ester Karuse, Uno Kaskpeit, Oleg Vahrin ja Ants Tiisler
Toimetaja: MARGUS TEDER