Korraldatud jäätmevedu

Valgamaa Omavalitsuste Liidu korraldatud riigihanke tulemusena osutab Karula valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo teenust 01. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2017 Eesti Keskkonnateenused AS (endise nimega AS Veolia Keskkonnateenused).

Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse olmejäätmetele, milleks on segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning suurjäätmed.

Korraldatud jäätmeveo põhieesmärk on liita kõik jäätmevaldajad jäätmeveoga, et kaoks ära omanikuta prügi probleem ja illegaalne prügistamine. Korraldatud jäätmeveo korra täitmine on kohustuslik kõigile Karula valla füüsilistele ja juriidilistele isikutele, korteriühistutele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kes valla haldusterritooriumil omavad maaüksust.

Jäätmeseaduse § 69 lg 2 kohaselt on jäätmevaldaja selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum. Vastavalt jäätmeseaduse §-dele 9 ja 10 on jäätmevaldaja jäätmetekitaja, kelle valduses on jäätmed.

Vastavalt jäätmeseaduse § 69 lõikele 1 toimub korraldatud jäätmeveoga liitumine kõigile jäätmevaldajatele automaatselt seaduse alusel, st, et isikul puudub valik, kas korraldatud jäätmeveoga liituda või mitte.

Karula valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Karula valla jäätmehoolduseeskiri

Eesti Keskkonnateenused AS hinnakiri

Erandkorras võib jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist ehk vabastamist jäätmeveo kohustusest.

Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Otsuse teeb vallavalitsus oma korraldusega. Otsus edastatakse Eesti Keskkonnateenused aktsiaseltsile. Vabastus on tähtajaline ning lõpeb korraldusega antud tähtaja möödumisel.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus

Suurjäätmete äravedu

Kõigil, kes on ühinenud korraldatud jäätmeveoga ja keda teenindab AS Eesti Keskkonnateenused, on vastavalt lepingule võimalus oma kasutatud mööblit ära saata tasuta. Mööbel peab olema asetatud oma segaolmejäätmete konteineri lähedale ja transport tuleb tellida aktsiaseltsilt Eesti Keskkonnateenused.

Selleks: 

  • saada e-kiri aadressile valga@keskkonnateenused.ee
  • kirjeldada mööblit (kogus, suurus jne), et osataks valida sobiv  transpordivahend
  • märgi tellija kontakttelefon
  • teata võimalikult täpne mööbli asukoht
  • arvesta, et mööbel ei tohi olla lammutatud pilbasteks, peab olema võimalikult kompaktne

Võib kasutada ka infotelefoni 1919 ja edastada ülalnimetatud andmed, kuid see on ülevabariigiline number ja andmed võivad mitteõigeaegselt saabuda õigesse maakonda, tekitades viivitusi. 

AS Eesti Keskkonnateenused Valga klienditeenindus                                                          Transpordi 1
68205 Valga
valga@keskkonnateenused.ee

E-R        9:00-18:00
lõuna 12:00-13:00

Klienditeeninduse telefoninumber üle Eesti - 1919 (kõik kõned salvestatakse)
Tööaeg: Esmaspäevast reedeni, 9:00 - 17:00